top of page
      REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W SERWISIE OMNI MOTO SP. Z O.O.

 

I. Postanowienia ogólne:

1.  Regulamin określa zasady składania zleceń oraz wykonywania usług przez Usługodawcę,

2.  Usługodawca prowadzi serwis pojazdów użytkowych i autobusów, świadczy następujące usługi:

a)  naprawy mechaniczne pojazdów użytkowych i autobusów,

b)  naprawy powypadkowe, blacharstwo,

c)  remonty silników i skrzyni biegów,

d)  naprawy instalacji elektrycznych pojazdów w tym ogrzewań postojowych i klimatyzacji,

e)  naprawy układów hamulcowych i pneumatyki,

f)   naprawy naczep wszelkiego rodzaju,

g)  wulkanizację, pomoc wyjazdu techniczną,

h)  parking,

3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie oraz w granicach prawa (Prawo o Ruchu Drogowym) Dz. Ust.nr 108 ust. 66.

4. Umowa o świadczeniu usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta zlecenia oraz zaakceptowania przez Klienta Regulaminu.

5. W przypadku, gdy pojazd oddawany do naprawy jest przez osobę inną niż właściciel, powinna ona posiadać pisemne upoważnienie od właściciela lub potwierdzenie mailowe do podpisania zlecenia, jednocześnie potwierdzając warunki zlecenia.

6. W zleceniu oprócz zakresu naprawy należy wskazać stan pojazdu w tym wszelkie widoczne uszkodzenia.

7. Osoba dokonująca zlecenia naprawy ponosi solidarną odpowiedzialność za dokonanie zapłaty wynagrodzenia za przeprowadzoną naprawę.

8. Przed oddaniem pojazdu do naprawy Klient zobowiązany jest do przygotowania pojazdu do czynności serwisowych (przygotować kabinę do pochylenia), podwozie umyte aby można dokonać oględzin lub naprawy, mycie podwozia za dodatkową opłata, usunąć z pojazdu wartościowe przedmioty.

9. Usługodawca może uzależnić wykonanie usługi od dokonania przedpłaty na poczet kosztów części o przewidywanej cenie naprawy Klient powinien być poinformowany po przyjęciu zlecenia i oględzinach.

10. W przypadku wynikłych dodatkowych kosztów naprawy Klient powinien być o tym niezwłocznie poinformowany, wyrażając jednocześnie zgodę na dalsze prace,

11. Wydanie pojazdu po dokonaniu naprawy powinno być potwierdzone na dokumencie zlecenia naprawy upoważnionej osoby,

12. Usługodawca nie odpowiada za pojazdy pozostawione na placu manewrowym nie w związku z naprawą lub nieodebranie w terminie ustalonym po dokonanej naprawie,

13. Na terenie serwisu jest całkowity zakaz przebywania osób niezatrudnionych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia zaistniałe na

terenie serwisu,

14. Zdemontowane lub niewykorzystane części i podzespoły klient ma obowiązek zabrać od zleceniodawcy w ciągu 30 dni w przeciwnym wypadku zostaną oddane do utylizacji na koszt Klienta,

II. GWARANCJA

1. Usługodawca nie jest producentem części w oparciu o przepis art.558 &l KC odpowiedzialność Ustawodawcy z tytułu rękojmi przy sprzedaży części jest wyłączona.

2. Sprzedawanie za pośrednictwem Usługodawcy części objęte są gwarancja producenta.

3. Reklamacje z tytułu gwarancji producenta jak i również nieprawidłowego wykonania usług Klient ma obowiązek złożyć na piśmie w siedzibie Usługodawcy osobiście lub listownie.

4. Czas rozpatrzenia reklamacji sprzedanych części uzależniony jest od warunków reklamacji narzuconych przez producenta i może trwać od 14 — 90 dni.

5.  Jeżeli klient nie chce czekać na rozpatrzenie reklamacji Usługodawca może odpłatnie zamontować nowa cześć, a po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji klient otrzyma zwrot należności, nową lub naprawiona część.

6.  W przypadku wymiany podlegającej gwarancji usługi lub części nie u Usługodawcy klient traci wszelkie roszczenia względem Usługodawcy,

7.  Usługodawca udziela gwarancji na wykonane usługi naprawcze:

a) 6 miesięcy na naprawy główne silnika, skrzyni biegów

b) 3 m-c na naprawy bieżące,

8. Usługodawca nie udziela gwarancji na naprawę w przypadku napraw z pominięciem procedur serwisowych takich jak np.:

-wymiana zespołu sprzęgła bez wymiany koła zamachowego,

-wymiana klocków hamulcowych bez wymiany tarczy hamulcowych

-wymiana turbiny bez czyszczenia układu dolotowego silnika,

Klient zostanie poinformowany, że zakres usług nie spełnia procedur serwisowych.

9. W przypadku usunięcia usterek związanych z usługą naprawczą w innym serwisie niż Usługodawca Klient traci wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji,

 

III. Postanowienia przejściowe i końcowe.

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego regulaminu.

Wszelkie spory powstałe na tle wykonywanych umów podlegają prawu polskiemu i są rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Usługodawcy oraz dostępny w siedzibie Usługodawcy i udostępniony klientowi na każde jego życzenie.

bottom of page