btn top
Regulamin Serwisu
button
Regulamin Parkingu
button
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W SERWISIE OMNI MOTO SP. Z O.O.
btn top
REGULAMIN PARKINGU


§ 1.
 1. Miejscem przechowania pojazdów Klientów (dalej „Składający"), jest plac należący do przechowawcy, położony przy ul. Nowodworskiej 30, 59-220 Legnica.
 2. Uznaje się, że rzecz ruchoma (pojazd) została przekazana Przechowawcy na przechowanie w chwili uzgodnionego z Przechowawcą pozostawienia pojazdu w miejscu określonym w pkt 1.
 3. Pozostawienie rzeczy ruchomej do przechowania Przechowawcy jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
§ 2.
 1. Przechowawca zobowiązuje się do przechowywania rzeczy ruchomych w sposób odpowiedni dla przedmiotu składowania, jednak nie zapewnia ochrony przedmiotu przechowania przed wpływem działania temperatury powietrza oraz słońca, pożarów, powodzi, a także innych warunków atmosferycznych i sił natury.
 2. Teren, na którym będą składowane rzeczy ruchome jest dozorowany, jednak dozór nie obejmuje odpowiedzialności majątkowej za rzeczy znajdujące się na terenie Przechowawcy.
 3. Przechowawca nie jest zobowiązany do ochrony przechowywanej rzeczy, ani nie będzie odpowiedzialny za jej uszkodzenie lub kradzież.
 4. Składający mogą w każdym czasie żądać zwrotu rzeczy, po uprzednim zawiadomieniu Przechowawcy o tym żądaniu z co najmniej 3 — dniowym wyprzedzeniem.
 5. Składający, mogą w każdym czasie zlecić serwisowi Przechowującego, mieszczącemu się przy ul. Nowodworskiej 30, 59-220 Legnica, na swój koszt, wykonanie czynności przeglądowych w przechowywanym pojeździe.
 6. Składający jest obowiązany odebrać przedmiot przechowania w terminie wskazanym przez Przechowującego.
 7. Wydanie i odebranie przedmiotu przechowania odbędzie się w terminie, o którym mowa w pkt. 6 w godzinach pracy serwisu Omni Moto.
§ 3.
 1. Korzystanie z usługi Przechowawcy, o których mowa w §1 jest odpłatne, a wynagrodzenie Przechowawcy wynosi 80 zł dziennie i będzie płatne przez Składającego na rzecz Przechowawcy periodycznie, do 28 —go dnia każdego miesiąca, w którym świadczona była usługa, o której mowa w §1, w okresie od chwili przekazania rzeczy ruchomej w myśl §2 pkt 2 do chwili odbioru rzeczy przez Składającego w terminie, o którym mowa w §2 pkt 6.
 2. Składający jest zwolniony z zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 jeżeli przechowanie związane jest z naprawą / serwisem pojazdu w warsztacie Przechowawcy.
 3. Wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem przedmiotu przechowania pokrywa Składający.
 4. W przypadku, gdy Składający nie dochowa terminu odbioru ustalonego w myśl protokołu zdawczo — odbiorczego, o którym mowa w §2 pkt 2 Składający zobowiązuje się do uiszczenia kary umownej w wysokości 100 zł za każdy kolejny dzień, aż do dnia rzeczywistego odbioru przedmiotu przechowania przez Składającego.
 5. Przechowawca zachowuje prawo zatrzymania przedmiotu przechowania do chwili uregulowania przez Składającego wszelkich należności wynikających z wykonania postanowień niniejszego regulaminu.
§ 4.
 1. Spory wynikające z przechowywania rzeczy ruchomej rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Przechowawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
btn top